Regulamin sklepu

§  1

Postanowienia wstępne

 1. Administratorem strony jest Konstancja Wdzięczna-Gaborska, ul. Henryka Wieniawskiego 20c/2, 73-110 Stargard, NIP: 854-216-06-32,  sklep@atlassmakow.pl
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Postanowienia regulaminu skierowane do Konsumentów nie dotyczą Klientów nie będących Konsumentami.
 3. Sklep dba o przestrzeganie praw konsumentów i dlatego Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wbrew przepisom tej ustawy. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta są z mocy prawa nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami, przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości są rozstrzygane na korzyść Klienta będącego Konsumentem.  W przypadku niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa i Sprzedawca się do nich stosuje.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep – sklep funkcjonujący pod adresem internetowym https://www.atlassmakow.pl,
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 3. Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga – m.in. ebook, plakat -ktorego twórcą jest Sprzedawca. Materiał przybiera w postaci pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sprzedawca – Konstancja Wdzięczna-Gaborska, ul. Wieniawskiego 20c/2, 73-110 Stargard, NIP: 854-216-06-32,
 6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.
 7. Operator płatności – PayPro SA

§ 3

Zakup Materiału

 1. Zakupu Materiału może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 3. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU.pl, którego właścicielem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 5. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny oraz płatność przelewem bankowym.
 6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału np. Ebooka, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 7. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony sklepu w dziale „Moje pliki i konto” oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału.
 8. Do dokonania zakupu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 9. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż E-booków oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci pojedynczego E-booka/plakatu lub kilka Ebooków/plakatów.
 10. Jeżeli Użytkownik podczas zakupu zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

§ 4

Korzystanie z materiału

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, standardowej przeglądarki internetowej, standardowej przeglądarki plików .pdf (np. programu Adobe Acrobat Reader) oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office) i posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem sklep@atlassmakow.pl
 4. Materiałem jest gotowa książka/plakat – edycja, drukowanie, notatki na dokumencie, usuwanie stron mogą być zablokowane.
 5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy w tym zakresie (np. warsztaty kulinarne). Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 5

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika kupującego, że treści dostępne na stronie Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. W celu oznaczenia i identyfikacji korzystania z Materiału, np. zakupionego ebooka przez Użytkownika, oprogramowanie Sklepu zamieszcza w stopce każdej strony ebooka imię, nazwisko, email oraz datę oraz prawa autorskie. Znak wodny w postaci w/w danych jest automatycznie dodawany.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 7

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. sklep@atlassmakow.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.atlassmakow.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2021